%%tb-image-alt-text%%

O klubu

%%tb-image-alt-text%%

fk střelice

O klubu

Archivy

O klubu

16. 1. 2021 | Stránka | admin

| |

Založení SK Střelice /1932-33/

Koncem roku 1931 se především zásluhou několika mladých v obci Střelice začalo připravovat založení fotbalového klubu. Byli to pánové : Perna Jan, Perna František, Smutný František a  Matějka Josef.  Dodatečně i  Lajchman Rudolf, Sadílek František a Bartoněk Karel. Z vlastní iniciativy se sešli zakládající členové, kteří složili pro klub po 100 Kčs, aby byl finanční základ pro činnost. 8. května 1932 byla svolána valná hromada do hostince U Pernů, aby dala podnět pro ustanovení Sportovního klubu ve Střelicích. Sešla se tu mládež a dospělí členové,  kteří chtěli uskutečnit požadavky mladých, aby se ve Střelicích hrála kopaná. Byl zvolen výbor klubu, jeho předsedou pan Perna Jan, členy výboru Lajchman Rudolf, Perna František, Bartoněk Karel, Smutný František, Sadílek  František, Driml František, náhradníky do výboru Petr Josef a Matějka Josef, revizory byli zvoleni Blatný a Růžička Augustin. Kapitánem mužstva dospělých byl zvolen Kloc František, jeho zástupcem Rzounek Zdeněk, kapitánem dorostu Michalec Květoslav, jeho zástupcem Snížek Jaroslav. Trenérem Perna  František. Klubovní místnost byla stanovena v hostinci U Pernů, klubovní barva černo-bílá. Bylo odhlasováno uspořádání taneční zábavy a obstarání razítka „S.K. Střelice“. Teprve 8.7. 1932 na mimořádné valné hromadě oznámil předseda klubu radostnou událost, že se podařilo zajistit pro klub hřiště na dobu 3 let a to přímo za restaurační zahradou na pozemcích p. Šimka, p. Šafránka a p. Smutného za sjednané roční nájemné. Pozemky měly největší šířku 50 m, nejmenší 48 m, největší délku 146 m a nejmenší 132 m. Rozměry hřiště byly stanoveny na 46x 105 m. Hrálo se na něm po skončení žní roku 1932.

„Definitivní vyměření hřiště provede hrací komise v sobotu 30. 7. 1932 odpoledne. Ve stejný den provede František Smutný postavení branek za předpokladu, že na hřišti nebudou mandele“, je možno číst v zápisové knize S.K. Střelice. První zápasy  byly dohodnuty na neděli 7. 8. 1932, Rudá hvězda Němčice – 1. mužstvo Střelice, předzápas rezervy obou klubů. V pondělí 15.8.1932 SK BOSONOHY 2.  –  SK Střelice 1. předzápasy dorosty.

Ustavující valná hromada dne 3.9. 1932 zvolila správní výbor S.K. Střelice, členové byli seznámeni se stanovami klubu, rozhodnuto o oplocení hřiště a mužstva byla přihlášena do podzimního mistrovství Bradovy západomoravské župy( 1. a 2. mužstvo a dorost ). Správní výbor měl tyto členy: Perna Jan, předseda Šafránek Alois, místopředseda Smutný František, hospodář Perna František, jednatel Lajchman Rudolf, náčelník odboru Cicvárek Alois, zapisovatel Petr Josef, pokladník.

Rok 1933 byl ve znamení příprav na otevření vlastního hřiště a to nejen po stránce pracovní, ale i herní. Byly provedeny lékařské prohlídky, registrace a pojištění. Dokladem je řada mistrovských zápasů, přátelské i pohárové turnaje všech mužstev. Vrcholem snažení bylo slavnostní otevření hřiště dne 1.5.1933 pod záštitou obecní rady. Čestný výkop provedl MUDr. Václav Šafránek a koncertovala kapela pana Švestky. V 16.00 předseda klubu přivítal starostu obce p.  Antonína Nováka, zástupce obecní rady p. Fr. Sadílka za svaz hasičů, pana Josefa Kolbu – zástupce D.T.J. pana Aloise Lišku a Jana Drimla – zástupce Orla a členy stran – nár. demokratické, nár. sociální a národně sociální mládeže. Soupeřem všech mužstev, žáků, dorostenců, druhého mužstva a závodního mužstva byla stejná mužstva S.K. Bosonohy. Tento soupeř  ve všech utkáních zvítězil. Výsledek utkání I. mužstev S.K. Střelic a S.K. Bosonohy 1:7. Večer byla uspořádána taneční zábava a oba podniky byly finančně úspěšné. V tomto roce měl klub 43 členů a 12 dorostenců. Za mužstvo dospělých hrávali: Havránek, Kloc, Perna, Švestka, Smutný K., Veleba, Novák, Kreipl, Sojka, Cicvárek, Rzounek. Za dorost hrávali: Dvořák, Dobrovodský, Snížek, Konečný, Svoboda, Růžička Kl., Humlíček, Šebor, Hokl, Kamenický, Růžička A.

1934-1945

Během  roku 1934 byl při S.K. založen od 2.4. na nějaký čas šachový kroužek, který však neměl dlouhého trvání. V  té době též klub začal myslet na tíživou situaci hráčů a založil fond pro nezaměstnané. V tomto roce měl klub 78 členů a 23 dorostenců. Z toho 44 registrovaných hráčů a 17 dorostenců. V soutěžích startovalo I. a II. mužstvo dospělých a dorost.Bilance ze 71 zápasů 40 – 6 -25 score 185:120.

V roce 1935 bylo v klubu zaregistriváno 69 členů a 18 dorostenců. Dne 17.1. byl při klubu založen dramatický kroužek pod vedením p. Frant. Drimla, Peti Josefa, Karpíška St. a Hajnce Antonína. Občanům se představili velice brzy a to 3.2. 1935 v pohostinství U Pernů s veselohrou “ Herakles versus Puma“. Protože bylo toto představení přijato střelickými občany s povděkem, byl odbor rozšířen a do jeho čela byl postaven p. Hajnc  Antonín. Tento odbor byl velice schopný takže dokázal nastudovat v krátké době několik dalších her a ty byly uvedeny : 31.3.1935 – Cikánčina láska 7.4. l935 – Dceřino štěstí 14.4.l935 – Dceřina smrt. V tomto roce  též proběhla reorganizace klubu. Změny stanov,  odměny  ve výboru a kapitánem I. mužstva byl zvolen Miloš Tesař. Výtěžky z kulturních akcí a sportovních podniků nestačily pokrýt potřeby provozu klubu a zvláště pak nájemné za hřiště, a proto započaly přípravy na změnu hřiště. Bylo jednáno s obecní radou a na podzim se rozjely práce na přípravě nového hřiště  naplno. Byl pronajat  pozemek obecní cihelny, na jehož získání se uskutečnila sbírka po 1 Kčs, jejímž iniciátorem byl pan Smutný Klement. Dorost se v podzimní části soutěže stal vítězem okrsku. Vedení klubu se muselo potýkat s neustálými protesty proti regolérnosti nového hřiště “ V Cihelně „, kde se od roku 1936 započalo hrávat. První zápas  na tomto hřišti se uskutečnil 29.3. s mužstvem UNION Brno a výsledkem 4:3 pro hosty. V tomto roce měl klub 69 členů a 18 dorostenců. Celkem bylo  sehráno v r. 1936 v kategorii dospělých 26 zápasů v bilanci 9 – 13 – 14 score 89:92.

V té době se začíná prosazovat pan Michal Holešovský, který s dorostem dosahoje výborných výsledků a u dorostu se tvoří dobrý kolektiv. Toto se promítá do dalšího dění v klubu. 7.3.1937 byl zvolen pan Jan Perna čestným předsedou a valná hromada postavila do čela klubu jednomyslně p. Michala Holešovského. K pětiletému výročí klubu byla 18.7. slavnostní schůze se zástupci obce, těl. organizací a zástupcem Bradovy západomoravské Župy fotbalové p. Švábem. MUDr. Šafránek byl jmenován čestným hostem a účastníci se poklonili památce u hrobu předčasně zesnulého Josefa Peti. V tomto roce se mužstvu  podařil postup do II. třídy, avšak v zápětí v dalším roce se projevilo to, že ve výboru pracovali mladí členové.

Po jejich odchodu (M. Holešovský, Snížek a Dubčík) na vojenskou prezenční službu byla činnost celého klubu  pro rozháranost poměrů zastavena.

Teprve v r. 1939  byla opět obnovena činnost. V té době měl  klub 41 hráčů a 16 dorostenců. První mužstvo bylo po jarní sezoně  předposlední, avšak do zimní části vykročilo rázně, o čemž svědčí bilance 9 – 0 – 2 score 43:18. O výsledcích dorostu se nedochovaly žádné záznamy. Potom přišla další rána. Obecní zastupitelstvo nemínilo snížit nájemné za hřiště a tak hrací plocha byla na  čas  odejmuta. V roce 1940 – začátku poroby národa – se  činnost S.K. vyvíjela na tuto dobu úspěšně. Potíže byly se sportovní výstrojí, protože si  ji hráči museli sami pořizovat za poukázky na odběr textilu. K našemu klubu se připojily oddíly hokeje a odbíjené, které přešly z tělocvičné jednoty Sokol. Obnovil se též kulturní odbor, který oproti dřívějším létům měl záměr sdružovat lidi, podporovat národní myšlenku a v radosti zapomenout na krutou okupaci. Nejdříve na zapůjčeném orelském podiu a později na vlastním zbudovaném tzv. divadle “ Na sudech“ uvedl několik úspěšných operet a her, které pro velký úspěch měla každá nejméně  2 reprízy ( např. “ Mé štěstí má zlaté vlasy „,  “ Na svatém Hostýnku „,  “ Pod našimi okny „,  “ Pan Rampula pošmistrem “ ). K těm, kteří svým hereckým uměním rozdávali radost se řadili: Jan Pospíchal, Pepíček Grégr, Ludvík Melichar, Vincenc Antoš, Josef Holešovský, František Dlapka, Ladislav  Horký, dále Eliška Heitlová, Marie Janušová, Božena  Pavlíková, Marie Vašulínová, Zdeňka Fraňková a Růžena Brucknerová. K těmto však je nutné přiřadit výborného fotbalistu a hudebníka, který řídil orchestr a nacvičoval zpěvy –  pana  Sylvína Pytlíka. V tomto duchu vedl náš klub své příznivce, sportovce až do roku 1945. Finanční úspěch pomohl zaplatit dlouhodobou bezúročnou půjčku panu Janovi Pernovi. Dorost hrál velmi úspěšně i přes velký vliv německých mládežnických organizací. V roce 1940 měl klub 59 členů – 37 registrovaných dospělých 10 dorostenců. Bilance mužstva  A – jaro  22 zápasů 12 – 3 – 7 sc. 81 : 39 druhé místo podzim 13 zápasů 6 – 0 – 7 sc. 52 : 54.

1941-1948

O létech 1941 – 1945 není žádných záznamů. Zápisové knihy, evidenční karty, výstroj, inventář –  vše shořelo při přechodu válečné fronty. Rok 1945 a 46 se tedy především odvíjel v budovatelské činnosti. Ani o těchto létech není mnoho záznamů. Významným záznamem jsou především  protokoly o sjednocení s místní TJ SOKOL a Orel. 23.dubna 1948 byl totiž sestaven akční výbor pro sjednocení tělovýchovy na kterém byl jmenován předsedou Sokola František Dufek za AV Sokola, místopředsedou za AV Sokola Čiháková, Michal Holešovský za SK Střelice a Stejskal Jaroslav za jednotu Orla.

1948-1952

Družstvo mužů v roce 1948 sehrálo 24 mistrovských utkání / 12-2-10  103:83/ Sám Hajman Stanislav nastřílel 60 branek. V kádru se vystřídalo 25 hráčů. B družstvo mužů sehrálo 4 zápasy  / 3-1-0   4:10/  Dorost z 18  utkání vyhrál pouze 2 a tomu odpovídá i skore 17:56

Na přelomu roku 1949-50 stáli včele oddílu kopané: Halm V., Holešovský M., . Pospíchal Jan a Vladimír, Dlapka Fr., Joukal V., Perna R., Hokl J., Driml Fr., Hroudný Fr. A St., Gregr A. a Jar. Dvořák. 

Ve zprávě o činnosti z valné hromady TJ Sokol 11.2.1951 se můžemo dočíst, že oddíl kopané byl v roce 1950 z celé jednoty Sokol nejaktivnější. 

V roce 1951 muži odsadili 2 místo a dorost pokračoval ve svých nepřesvědčivých výkonech z let 1949. 29.5.1951 předkládá Michal Holešovský výboru TJ plány na výstavbu kabin spolu s ozvučením.   

1952-1962

Rok 1952 byl především rokem stavbou kabin a zlepšování podmínek pro všechny členy 

1962-1972

Přichází fotbalový útlum, muži a mládež hrají pouze základní soutěže

1972-1982

Založení pískového hřiště, fotbalový útlum nadále pokračuje. 1972  Na oslavy založení fotbalového klubu přijíždějí internacionálové Slavie Praha v čele s panem Františkem Pláničkou1977  přijalo pozvání Zbrojovka Brno – budoucí mistr ligy 1978 s trenérem Josefem Masopustem, které sehrálo exibiční zápas s našim mužstvem mužů.

1982- 2002

1982 v rámci oslav přijalo pozvání Zbrojovka Brno – mistr ligy 1978 s trenérem Josefem Masopustem

1993 ve Střelicích hraje přátelsky FC FIDAS Rivaloro s místním A družstvem

1995 Vítězství na turnaji mužů v Itálii

Do ročníku 1999 – 2000 vstupuje družstvo žáků do soutěže OP jako vítěz minulého ročníku.   

2002 – 2007

Do ročníku 2002/2003 vstupují družstva kopané pod novým názvem FK JAPO SOKOL Střelice.

2002/2003 postupuje A-mužstvo do OP

2003/2004 postupuje A-mužstvo do 1.B třídy krajské soutěže po 45 letech.

O postupy se zasloužili hráči : Maťák P. ml., Sláma J. ml., Vaculík R., Hanzelka L., Zezula M., Kazda L., Weinstein Z., Dujka M., Šebeň Z. ml., Procházka M., Zubíček A., Haruda P., Novák L., Trnka F., Liška R., Misák R., Perna T. ,Ryšavý P., Pazour L., Musil R. a Musil M., trenéři a vedoucí mužstva Josef Šimerda, Petr Smištík a Miroslav Ulbrich.

2008 – doposud

Do ročníku 2008/2009 vstupují družstva kopané pod názvem TJ SOKOL Střelice.

2011/2012 postupuje A-mužstvo do OP

O postup se zasloužili hráči: Maťák P. ml., Kazda L., Machát A., Machát O., Šimek V., Kroupa T., Parys P., Trnka F., Kozel J., Vaculík T., Vaculík R., Herzán V., Kotala D., Chmelík K., Valouch P., Weinstein Z., Hrdlička Z., Hrající trenér Sláma J. ml.

V rámci oslav fotbalu si proti našim Old boys hráčům zahrála Bolkova 11

2018/2019 postupuje A-mužstvo do 1.B třídy krajské soutěže

O postup se zasloužili hráči: Sláma J. ml., Rýzner Z. ml., Rýzner M., Karaffa F., Machát A., Vaculík T., Herinek L., Machálek P., Jaroš J., Kulička P., Parys D., Milošic L., Buchtík M., Tonev B., Krejčí J., Houšť J.,Klusák S.,  Kroupa T. Hrající trenéři Valouch P. a Maťák P. ml. a vedoucí mužstva Parys P. a Ryšavý P.

PŘEDSEDOVÉ FOTBALU

1932

1937

Jan PERNA

1937

1948

Michal HOLEŠOVSKÝ

1948

1962

Vladislav HALM

1962

1976

Josef SMUTNÝ

1976

1986

Jan DLAPKA

1986

1988

Jaroslav LIŠKA

1988

1989

Josef SMUTNÝ

1989

1991

Jiří SLÁMA

1991

2003

Josef MACHÁT

2003

2009

Josef ŠIMERDA

2009

2013

Josef Tichý

2013

2019

Petr Valouch

2019

Petr Barša

ZÁZEMÍ

1932

1936

hřiště nad hostincem U Pernů

1936

1940

hřiště v cihelně

1940

1948

hřiště podél trati na Orelském pozemku

11/1948

sjednocení sportu – sloučení s TJ SOKOL a OREL

1949

hřiště kolmo k trati na Orelském a obecním pozemku – travnatý povrch

29.5.1951

schváleny plány na stavbu kabin včetně ozvučení

1952

stavba kabin

1974

vznik pískového hřiště po povodních

1986

započetí betonového oplocení sportovního areálu – u trati

1990

1991

celé oplocení sportovního areálu z beton.dílů

1995

1996

rekonstrukce povrchu hřiště – travnaté hřiště

2003

2004

přestavba a rekonstrukce kabin

2010

vybudována závlaha na hřišti

2012

vybudování travnaté tréninkové plochy za střídačkami

2016

rekonstrukce posezení u bufetu, položení zámkové dlažby k udírně

2020

nový chodník od vstupní branky podél kabin k WC

Oddíl kopané Sokola Střelice začal fungovat v roce 1948 jako pohrobek dřívějšího samostatného SK Střelice. Od roku 1950 sídlí oddíl na dnešním fotbalovém hřišti. V roce 1952 si postavil i zděné kabiny, které byly později několikrát renovovány. Rozsáhlá rekonstrukce a přístavba nové části kabin byla provedena v roce 2003 – 2004. Na podzim roku 2005 se vybudovaly nové toalety a v současné době se Střelice mohou pochlubit velmi kvalitním fotbalovým zázemím. V druhé polovině padesátých let dosahoval oddíl nejlepších výsledků. Několik roků hrál I. B třídu, za oddíl v té době hráli i vojáci z místní malé posádky. Od roku 1959 však výkonnost postupně klesala a v letech 1967 – 1970 hrál oddíl pouze základní soutěž. Od roku 1971 hrálo mužstvo vesměs 3. třídu okresního přeboru. 

Kvalitativní vzestup střelické kopané nastal v roce 2002. V ročníku 2002/2003 se stali Střelice vítězem III. třídy a postoupilo do Okresního přeboru Brno-venkov, který jako nováček rovněž vyhrálo. V sezóně 2004/2005 se tak po 45 letech představilo naše mužstvo v 1. B třídě krajských soutěží a v závěrečné tabulce obsadilo 8. místo. V následujících letech opět přichází herní krize a pád opět do III. třídy. V sezóně 2011/2012 se tým podařilo zkonsolidovat a odměnou byl postup do Okresního přeboru. V sezóně 2018/2019 dochází k dalšímu velkému úspěchu střelické kopané, kdy se A-tým po 13 letech v okresních soutěží vrací do krajské 1.B třídy, kde působí nadále.

Nejlepších výsledků dosahují rovněž fotbalisté v žákovských družstvech, které v posledních letech patří k lepším týmům okresu  Brno-venkov. V sezóně 2019/2020 dosáhlo k historickému postupu družstvo, které poprvé postoupilo do krajské soutěže 1. třídy a poměřuje se s týmy z celého jihomoravského kraje.

Vzhledem k finanční náročnosti celého provozu oddílu museli jeho činovníci i hráči vyvíjet vždy velkou snahu o získání prostředků na činnost. Pořádání tanečních zábav a sběr železného šrotu se stalo již tradičním příjmem místních fotbalistů. Velké poděkování patří všem sponzorům fotbalového oddílu, jeho aktivním členům, Sokolu, Obci a všem nadšencům, kterým postavení a osud fotbalového klubu ve Střelicích není lhostejný.

Novinky

9. 1. 2022 | 9. 1. 2022 |

V úterý 1.2. 2022 zahájí A-tým zimní přípravu pod vedením nového trenéra pana Róberta Kafky. K tréninkům bude vyžívaná UT ve Střelicích u školy a k ně…

8. 12. 2021 | 8. 12. 2021 |

Do jarních odvet vstoupí naše áčko pod vedením nového trenéra, bývalého ligového hráče a trenéra Zbrojovky Brno nebo Sk Líšně, pana Róberta Kafky. Asi…

1. 9. 2021 | 1. 9. 2021 |

Nedělní utkání v Blížkovicích se z důvodu silného a vytrvalého deště v průběhu prvního poločasu nedohrálo. Na hřišti se vytvořili laguny vody a hlavní…

Archiv novinek